Ny grunnlov

23.02.2014, 1430

Fredrikstad bibliotek